Golf Club Centar

Zabalj, South-Backa, Servië
Golf4Holland Lidmaatschap - Bespaar tot 50% op greenfees en registreer je scores wereldwijd met gemak!

Scorekaart

M/V
Baan
Yellow
CR: 67.0 / SR: 109
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 7 3 9 1 17 15 5 13 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 8 4 10 2 18 16 6 14 12
Totaal Par: 72
Red
CR: 65.4 / SR: 103
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 7 3 9 1 17 15 5 13 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 8 4 10 2 18 16 6 14 12
Totaal Par: 72
Yellow
CR: 71.2 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 7 3 9 1 17 15 5 13 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 8 4 10 2 18 16 6 14 12
Totaal Par: 72
Red
CR: 69.0 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 7 3 9 1 17 15 5 13 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 8 4 10 2 18 16 6 14 12
Totaal Par: 72
Yellow
CR: 33.5 / SR: 109
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 7 3 9 1 17 15 5 13 11
Totaal Par: 36
Red
CR: 32.7 / SR: 103
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 7 3 9 1 17 15 5 13 11
Totaal Par: 36
Yellow
CR: 35.6 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 7 3 9 1 17 15 5 13 11
Totaal Par: 36
Red
CR: 34.5 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36
Hcp 7 3 9 1 17 15 5 13 11
Totaal Par: 36

Map