Datum Wedstrijd Plaats
Zaterdag 31 Oktober Open Golf Tour - Tour Final The Dutch Spijk Gelderland
Zaterdag 31 Oktober Golf4Holland Open Weesp Noord-Holland